پیمایش

تاریخ امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۱۴۰۰-۱۳۹۹


08 - 24 / بهمن ماه / 99

 

تاریخ امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ 

   ورودی قبل از ۹۹   تاریخ امتحانات از  ۱۴۰۰/۴/۱۲   لغایت ۱۴۰۰/۴/۲۴

   ورودی ۹۹           تاریخ امتحانات از  ۱۴۰۰/۴/۱۲   لغایت ۱۴۰۰/۴/۲۴

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار