سرفصل رشته های دانشکده فنی و مهندسی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت مواد کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (1,164.5k)
مهندسی عمران - مهندسی سازه کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (1,212.1k)
مهندسی عمران کارشناسی دانلود (1,712.1k)
مهندسی شیمی - صنایع پالایش کارشناسی دانلود (2,856.1k)
مهندسی شیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (661.4k)
مهندسی شیمی دکترای تخصصی دانلود (518.3k)
مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت کارشناسی دانلود (1,930.3k)
مهندسی پلیمر -صنایع پلیمر کارشناسی دانلود (2,141.2k)
مهندسی پلیمر - تکنولوژی علوم رنگ کارشناسی دانلود (2,718.0k)
مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (918.9k)
کاردان فنی شیمی - ریاضی کاربردی کاردانی دانلود (1,635.5k)
ساختمان - کارهای عمومی ساختمان دانلود (8,867.7k)
ساختمان -کارهای عمومی ساختمان دانلود (2,079.6k)
مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات کارشناسی دانلود (2,348.9k)
مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات کاردانی دانلود (1,915.3k)
مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دکترای تخصصی دانلود (531.8k)
مهندسی مکانیک کارشناسی دانلود (774.9k)
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (1,594.6k)
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی دانلود (2,473.2k)
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (955.7k)
مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی دانلود (1,230.9k)
مهندسی صنایع - برنامه ریزی‌ و تحلیل سیستمها کارشناسی دانلود (2,033.3k)
مهندسی صنایع کارشناسی دانلود (1,071.3k)
مهندسی صنایع کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (955.7k)
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته دانلود (1,576.9k)
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته دانلود (1,724.1k)
مهندسی برق - مخابرات 1 کارشناسی دانلود (2,972.4k)
مهندسی برق - قدرت کارشناسی دانلود (2,972.4k)
مهندسی برق - مخابرات -phd دکترای تخصصی دانلود (813.3k)
مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد پیوسته دانلود (2,135.0k)
مهندسی برق - مکانیک خودرو کاردانی دانلود (2,254.7k)
مکانیک خودرو - نرم افزار کامپیوتر کارشناسی دانلود (774.9k)
کامپیوتر - نرم افزار کاردانی دانلود (2,363.4k)
کاردانی کاربرد کامپیوتر - ماشین ابزار کاردانی دانلود (1,560.3k)
کاردان فنی مکانیک - تاسیسات تهویه و تبرید کاردانی دانلود (1,664.1k)
کاردان فنی مکانیک کاردانی دانلود (14,889.7k)
کاردان فنی ایمنی صنعتی کاردانی دانلود (2,199.1k)
علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر کاردانی دانلود (1,085.1k)
علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی دانلود (2,473.2k)