دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس کد درس مقطع بخش آموزشی مشخصه درس مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ویروسها و پروکاریوتهای بیماریزای گیاهی 101740 کارشناسی 2381 ساغر کتابچی یکشنبه09:15 07:30 شماره کلاس 202عادی/یکشنبه12:30 11:00عادی/ 97/04/06 - 08:00
نمایش 781 - 781 از 781 نتیجه
از 40