مراحل دفاع از پایان نامه ها و رسالات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

مراحل دفاع از پایان نامه ها و رسالات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی


باسمه تعالی

فلوچارت مراحل دفاع از پایان نامه ها و رسالات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

تذکرات:

1-مراتب نشان داده شده در فلوچارت زیر در صورت انقضای شش ماه کامل جهت دانشجویان کارشناسی ارشد و یک سال تمام برای دانشجویان دکترای تخصصی پس از تصویب موضوع پایان نامه و رساله، قابل انجام و پیگیری می باشد.

2-  تاریخ تصویب آن تاریخی در نظر گرفته می شود که پروپوال ارائه شده توسط دانشجو مشمول هیچگونه اصلاحاتی نشده و در شورای پژوهشی دانشکده با اکثریت یا اتفاق آراء به تصویب رسیده باشد. بدیهی است پروپوزال هائی که  در گروه تخصصی مربوطه یا شورای پژوهشی  دانشکده، مورد ایراد و یا اصلاحات شکلی و محتوائی قرار گرفته باشند،  حائز شرایط مذکور نبوده و می بایست پس از انجام کامل اصلاحات و بررسی مجدد مورد تصویب قرار گیرند.

3- در روند انجام مراحل دفاع از پایان نامه یا رساله ، اعمال روش جدید داوری الزامی بوده و تاریخ قطعی دفاع،  حداقل دو هفته پس از تائید داوران تعیین شده  از قابل دفاع بودن پایان نامه مشخص خواهد گردید.

4- هماهنگی تاریخ دفاع توسط دانشجو و مدیر گروه مربوطه انجام شده و به اداره ی پژوهش دانشکده پیشنهاد خواهد شد.

5- دانشجویان مقطع دکترای تخصصی ملزم به ارائه یک مقاله به عنوان مجوز دفاع، در مجلات حائز شرایط مورد نظر دانشگاه بوده و قبل از آن در صورت تمایل می توانند از شرایط مندرج در بخشنامه ی شماره ی 63804/70 مورخ 27/8/94 بهره مند گردند.

6- برگزاری جلسه پیش دفاع  حداقل یک ماه قبل  از تاریخ دفاع اصلی برای دانشجویان دکترای تخصصی الزامی است. بدیهی است برگزاری جلسه دفاع از رساله در صورت تایید هیات داوران جلسه پیش دفاع قابل انجام خواهد بود.

7- توجه به آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط از سوی دانشجو و استاددان پایان نامه و رساله الزامی است.

8- تمامی فرم های لازم در سایت اینترنتی دانشگاه موجود بوده و قابل دانلود می باشند.

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار