مدیر گروه ها

مدیر گروه ها


 

نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

دکتر مهدی محرابی

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

دکتر مهدی محرابی

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

دکتر الهام پروین نیا

مهندسی کامپیوتر

دکترا

دکتر الهام پروین نیا

مهندسی برق-قدرت

کارشناسی

دکتر فرشاد پسران

مهندسی برق-مخابرات

کارشناسی

دکتر فرشاد پسران

مهندسی برق

کارشناسی

دکتر فرشاد پسران

مهندسی برق-مخابرات

کارشناسی ارشد

دکتر فرشاد پسران

مهندسی برق-مخابرات

دکترا

دکتر فرشاد پسران

مهندسی برق-الکترونیک

دکترا

دکتر فرشاد پسران

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

دکتر علیرضا تهور

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

دکترا

دکتر علیرضا تهور

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

کارشناسی ارشد

دکتر احمد افسری

مهندسی مکانیک

کارشناسی

دکتر محمد مهدی توکل

مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات

کارشناسی

دکتر محمد مهدی توکل

مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات

کارشناسی ناپیوسته

دکتر محمد مهدی توکل

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید

کارشناسی ناپیوسته

دکتر محمد مهدی توکل

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته

دکتر محمد مهدی توکل

مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد

دکتر مهناز زارعی

مهندسی صنایع

کارشناسی

دکتر مهناز زارعی

مهندسی صنایع-طراحی و تحلیل سیستمها

کارشناسی

دکتر مهناز زارعی

مهندسی صنایع-ایمنی صنعتی

کارشناسی

مهندس زهره فرخی

مهندسی بهره برداری راه آهن

کارشناسی

مهندس زهره فرخی

مهندسی شیمی 

کارشناسی

دکتر اصغر گندمکار

مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت

کارشناسی

دکتر اصغر گندمکار

مهندسی شیمی

کارشناسی ارشد 

دکتر محمودرضا حجتی

مهندسی شیمی 

دکترا 

دکتر محمودرضا حجتی

مهندسی عمران

کارشناسی

دکتر رضا رحمت خواه

مهندسی عمران - سازه

کارشناسی ارشد

دکتر پیمان قطعی

مهندسی متالوژی و مواد - سرامیک 

کارشناسی

دکتر سیدعلی خسروی فرد 

مهندسی متالوژی و مواد - صنعتی 

کارشناسی

دکتر سیدعلی خسروی فرد 

مهندسی متالوژی و مواد - خوردگی 

کارشناسی ارشد

دکتر امین ربیع زاده

مهندسی پلیمر - صنایع 

کارشناسی

دکتر مهدی شریف 

مهندسی پلیمر - رنگ 

کارشناسی

دکتر مهدی شریف 

مهندسی پلیمر 

کارشناسی ارشد 

دکتر مهدی شریف 

 
آدرس کوتاه :

آخرین اخبار