دکتر علی لیاقت ، عضو هیات رئیسه و معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

دکتر علی لیاقت ، عضو هیات رئیسه و معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


 

سوابق تحصیلی

دوره دکتری : عمران (مهندسی عمران -آب) دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره کارشناسی ارشد : عمران (مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی)

دوره کارشناسی : مهندسی کشاورزی (علوم و مهندسی آب)

 

موضوع پایان نامه دکتری : مدل عددی تغییر شکل هندسی مئاندرهای رودخانه ای

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد : ارائه روشی تلفیقی بر مبنای مدل عددی و تصاویر ماهواره ای جهت تعیین معیارهای فرسایش پذیری رودخانه های مئاندری(مطالعه موردی : رودخانه کرخه)

 

سوابق اجرایی و کاری

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار