لیست پروپوزالهای تصویب شده

10

اردیبهشت 95

پروپوزال پایان نامه عنوان پایان نامه ، نام و نام خانوادگی دانشجو، استاد راهنما تصویب شد
10

اردیبهشت 95

پروپوزال پایان نامه عنوان پایان نامه ، نام و نام خانوادگی دانشجو، استاد راهنما تصویب شد