×

مدیر گروه

سامان تشکر

سامان تشکر 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مدیر گروه

احمد افسری

احمد افسری 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مدیر گروه

محمدمهدی توکل

محمدمهدی توکل 

استادیار
اتاق: 226
پست الکترونیکی: 

هیات علمی اصلی

هیات علمی وابسته

اخبار گروه

خبر تستی 1
روتیتر
خبر تستی 1
متن خبر تستی
عنوان خبر تستی 2
روتیر برای این خبر تستی
عنوان خبر تستی 2
متن خبر که به صورت خلاصه در نمایش خلاصه نیز نمایش داده خواهد شد. در صورت وارد کردن خلاصه در تب خلاصه تنها همان متن خلاصه وارد شده نمایش داده خواهد شد.