×

مدیر گروه کارشناسی - کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی مواد

استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

هیات علمی اصلی

هیات علمی وابسته

آزمایشگاهها و کارگاهها

اخبار گروه

عنوان خبر تستی 2
روتیر برای این خبر تستی
عنوان خبر تستی 2
متن خبر که به صورت خلاصه در نمایش خلاصه نیز نمایش داده خواهد شد. در صورت وارد کردن خلاصه در تب خلاصه تنها همان متن خلاصه وارد شده نمایش داده خواهد شد.
خبر تستی 1
روتیتر
خبر تستی 1
متن خبر تستی