×

مدیر گروه کارشناسی - مهندسی  شیمی

استادیار
شماره تماس : 07136191635
اتاق: 322 دانشده مهندسی شیمی و مواد
پست الکترونیکی

هیات علمی اصلی

هیات علمی وابسته

آزمایشگاهها و کارگاهها

اخبار گروه

خبر تستی 1
روتیتر
خبر تستی 1
متن خبر تستی
عنوان خبر تستی 2
روتیر برای این خبر تستی
عنوان خبر تستی 2
متن خبر که به صورت خلاصه در نمایش خلاصه نیز نمایش داده خواهد شد. در صورت وارد کردن خلاصه در تب خلاصه تنها همان متن خلاصه وارد شده نمایش داده خواهد شد.