دروس ارائه شده نیمسال جاری

نمایش 1 - 20 از 781 نتیجه
از 40
نام درس کد درس مقطع بخش آموزشی مشخصه درس مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آبیاری عمومی 102228 کارشناسی 731 علیرضا غلامی یکشنبه11:00 09:15 شماره کلاس 209عادی/یکشنبه14:30 13:00عادی/ 97/10/22 - 10:30
آبیاری عمومی 102228 کارشناسی 730 علیرضا غلامی یکشنبه11:00 09:15 شماره کلاس 209عادی/یکشنبه12:30 11:00عادی/ 97/10/22 - 10:30
آزمایشگاه شیمی آلی 2 134 کارشناسی 1447 مهناز مهدوی شهری دوشنبه12:00 10:31 شماره کلاس آزمایشگاه شیمی آلیعادی/ 97/10/12 - 08:00
آزمایشگاه شیمی آلی 2 134 کارشناسی 1445 مهناز مهدوی شهری دوشنبه09:00 07:30عادی/ 97/10/12 - 08:00
آزمایشگاه شیمی آلی 2 134 کارشناسی 1446 مهناز مهدوی شهری دوشنبه10:30 09:01عادی/ 97/10/12 - 08:00
آزمایشگاه شیمی آلی 2 134 کارشناسی 1448 مهناز مهدوی شهری دوشنبه14:00 12:30عادی/ 97/10/12 - 08:00
آزمایشگاه شیمی آلی 23103214 کارشناسی 882 نورالدین گودرزیان چهار شنبه10:30 09:00عادی/ 97/10/10 - 10:00
آزمایشگاه شیمی آلی 23103214 کارشناسی 884 نورالدین گودرزیان چهار شنبه12:00 10:30عادی/ 97/10/10 - 10:00
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 111007 کارشناسی 1412 علی اصغر امیری شنبه13:00 10:15عادی/ 97/10/11 - 08:00
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 111007 کارشناسی 1411 علی اصغر امیری شنبه10:15 07:30عادی/ 97/10/11 - 08:00
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 111007 کارشناسی 1413 علی اصغر امیری شنبه15:30 13:00عادی/ 97/10/11 - 08:00
آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی 108483 کارشناسی 1428 علی اصغر امیری چهار شنبه13:00 10:16عادی/ 97/10/11 - 08:00
آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی 108483 کارشناسی 1427 علی اصغر امیری چهار شنبه10:15 07:30عادی/ 97/10/11 - 08:00
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 101831 کارشناسی 5279 حمیدرضا صفایی نامشخص 97/10/12 - 10:30
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 101831 کارشناسی 4602 فرانک فکری لاری نامشخص 97/10/12 - 08:00
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 101831 کارشناسی 5285 حمیدرضا صفایی نامشخص 97/10/12 - 10:30
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 101831 کارشناسی 5277 فاطمه نیرومند حسینی نامشخص 97/10/12 - 10:30
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 101831 کارشناسی 5286 حمیدرضا صفایی نامشخص 97/10/12 - 10:30
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 101831 کارشناسی 5278 فاطمه نیرومند حسینی نامشخص 97/10/12 - 10:30
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 101831 کارشناسی 5275 فاطمه نیرومند حسینی نامشخص 97/10/12 - 10:30
نمایش 1 - 20 از 781 نتیجه
از 40