بخشنامه پایان نامه

اسناد
عنوان توضیح دانلود
نمره از 18 دانلود (67.3k)
نگارش پایان نامه به صورت دورو دانلود (354.7k)
مردود شدن در امتحان زبان دانلود (119.9k)
فرصت ارائه مقاله پایان نامه دانلود (269.2k)
عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر دانلود (31.9k)
دستورالعمل صدور کد پایان نامه دانلود (145.4k)
چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد دانلود (379.0k)
استاد داور دانلود (53.0k)
ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد دانلود (201.5k)