بخشنامه استاد راهنما و مشاور و داور

اسناد
عنوان توضیح دانلود
مشاور و داور خارجی پایان نامه دانلود (51.7k)
کمبود استاد راهنما و مشاور دانلود (149.9k)
ظرفیت مجاز استاد راهنما و مشاور دانلود (343.3k)
دکترای پژوهش محور دانلود (9.9k)
حق الزحمه ی استادان راهنما و مشاور در پایان نامه ها و رساله ها دانلود (172.8k)
ثبت فرم ب دانلود (389.5k)
تفاهم نامه با استاد راهنمای خارج از دانشگاه دانلود (632.3k)
استفاده بهینه از ظرفیت دانلود (50.2k)
استاد مشاور دوم دانلود (61.9k)
استاد داور دانلود (53.0k)
اخذ مجوز دانلود (52.8k)