لیست شماره تلفن های دانشکده فنی و مهندسی

در صورتی که شماره 36191 را به ابتدای شماره داخلی اضافه نمائید امکان تماس از خارج از دانشگاه به صورت مستقیم وجود دارد
ردیف نام قسمت شماره داخلی محل استقرار
1 مسئول ساختمان 616 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
2 انتظامات 611 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
3 رئیس آموزش 622 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
4 آموزش دانشکده 623 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
5 بایگانی آموزش 612 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
6 امور دانشجویی 641 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
7 کتابخانه 644 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
8 دبیرخانه 642 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
9 رئیس امور پژوهشی 625 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
10 دفتر فرهنگ اسلامی 644 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
11 مدیر گروه کارشناسی مهندسی عمران 631 طبقه 1 دانشکده شیمی و مواد
12 مدیر گروه ارشد عمران 638 طبقه 1 دانشکده شیمی و مواد
13 مرکز کامپیوتر 628 طبقه 2 دانشکده شیمی و مواد
14 مدیر گروه مهندسی مواد 632 طبقه 2 دانشکده شیمی و مواد
15 گروه پلیمر 607 طبقه 2 دانشکده شیمی و مواد
16 رئیس دانشکده 626 طبقه 2 دانشکده شیمی و مواد
17 گروه مهندسی شیمی 643 طبقه 2 دانشکده شیمی و مواد
18 مدیر گروه مهندسی شیمی 635 طبقه 2 دانشکده شیمی و مواد
19 مسئول ساختمان 650 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
20 انتظامات 649 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
21 رئیس آموزش 654 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
22 آموزش دانشکده 676 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
23 بایگانی آموزش 653 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
24 امور دانشجویی 648 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
25 رئیس امور پژوهش 670 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
26 مرکز کامپیوتر 643 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
27 دبیرخانه 656 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
28 مدیر گروه مهندسی مکانیک 556 طبقه 2 دانشکده مهندسی 1
29 گروه مهندسی صنایع 659 طبقه 3 دانشکده مهندسی 1
30 گروه مهندسی برق 660 طبقه 3 دانشکده مهندسی 1
31 679 معاون دانشکده